Thema(’s): .

Samenwerking Waterschap Aa en Maas en werkplaats

waterzuiveringsinstallatie| Waterschappen behoren tot de oudste instituties van ons land, maar ouderwets zijn ze niet. Volgens het Energieakkoord uit 2013 moeten de waterschappen komende jaren minimaal 40%van hun eigen energieverbruik duurzaam gaan produceren. Waterschap Aa en Maas draagt zijn steentje bij door energie te winnen uit afvalwater.

Biogas uit slib
De rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Treurenburg in ‘s-Hertogenbosch wordt hiervoor grondig gerenoveerd. Innovatieve technieken moeten het energieverbruik van de zuivering omlaag brengen. Het waterschap grijpt de renovatie ook aan om zo veel mogelijk biogas te halen uit slib, het restproduct van een zuivering. Dit biogas is bestemd voor Heineken en de vuilniswagens van de gemeentelijke afvalstoffendienst.

Samenwerking
Aanvullende initiatieven moeten het behalen van het Energieakkoord bevorderen. “Daarvoor zoekt het waterschap samenwerkingsverbanden op, onder meer met Werkplaats De Gruyter”, vertelt Mark Kerkhoff, projectleider bij Waterschap Aa en Maas. “Bijkomend voordeel is dat we hierdoor ook kunnen kijken naar de mogelijkheden om naast energie grondstoffen te winnen. Denk aan cellulose uit afvalwater of eiwitten uit waterplanten uit beken en sloten.”

Circulair
Aa en Maas timmert daarmee flink aan de weg aan de ambities van Brabant om circulair te gaan. Ze kunnen als voorbeeld dienen voor andere partijen, om ook tot actie over te gaan.