Thema(’s): .

Nieuwe kijk op integratie nieuwkomers in Brabant

Een team van Werkplaats De Gruyter nam vorig jaar deel aan de prijsvraag ‘A Home away from Home’. De jonge professionals bedachten een nieuwe huisvestingsoplossing voor asielzoekers. Het concept ‘De Nieuwe Brabanders’ wordt nu in de praktijk onderzocht. Het wooncomplex Ordune in Orthen is hiervoor aangepast naar 57 éénpersoons wooneenheden. Twee studenten maken deel uit van de bewonersgroep.

Bewoners en omwonenden tijdens een open huis.


| Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch, woningcorporatie Zayaz, Divers en Avans Social Work. De focus ligt op de sociale participatie van statushouders en andere urgenten (spoedzoekers) in en rondom de locatie Ordune. Zayaz stelde de locatie ter beschikking om volgens de ‘Bossche aanpak’ de 4 pijlers van integratie te onderzoeken. Die pijlers zijn: arbeidsmarkt, huisvesting, onderwijs en gezondheid.

Integratie mislukt
De Sociaal-Economische Raad (SER) concludeerde in december dat de integratie van statushouders op de arbeidsmarkt is mislukt. Statushouders hebben recht op werk, maar komen daar zelfstandig moeilijk aan. De bestaande initiatieven om hen daarbij te ondersteunen zijn te kleinschalig en niet door iedereen gekend. De arbeidsmarkt is slechts een van de pilaren van integratie. Het rapport zegt verder niets over gezondheid, huisvesting en onderwijs.

De Bossche aanpak
En daar komt het vernieuwende concept van Werkplaats De Gruyter om de hoek kijken. ‘De Nieuwe Brabanders’, ontwikkeld naar aanleiding van de prijsvraag ‘A Home away from Home’, biedt een nieuwe kijk op de integratie van statushouders in Brabant. Het doel van de integrale aanpak van de werkplaats is om een sterke aanpak te ontwikkelen voor de integratie van deze nieuwkomers: de Bossche aanpak. Deze aanpak wordt nu nader onderzocht in Orthen (’s-Hertogenbosch).

Een bewoners en omwonende tijdens een open huis.

Centraal gelegen
Het wooncomplex Ordune in Orthen is het voormalige kantoorgebouw van Zayaz. De locatie is centraal gelegen in de samenleving, wat interactie tussen omwonenden en nieuwkomers onvermijdelijk maakt. De nieuwkomers kunnen gebruik maken van de bestaande voorzieningen in de wijk. Andersom staan de voorzieningen die gecreëerd zijn voor de nieuwkomers ook open voor de omwonenden.

Studenten als bewoners
Het gebouw is inmiddels aangepast naar 57 overwegend éénpersoons wooneenheden Twee studenten maken als bewoners deel uit van de bewonersgroep. Zij wonen daar en ervaren hoe dat is. Op basis van hun ervaringen mogen ze, net als alle andere bewoners suggesties doen aan de betrokken partijen. Door de ambities en talenten van de bewoners te erkennen, worden zij gemotiveerd om een bijdrage te leveren. En door de omwonenden op hun beurt inzicht te geven in de bijdragen die de nieuwkomers voor de wijk kunnen leveren, wordt zij gemotiveerd om de nieuwe bewoners in Orthen op te nemen.

Toegevoegde waarde
Dit vormt het uitgangspunt van het concept ‘De Nieuwe Brabanders’. Anders gezegd: de integratie van vluchtelingen in een wijk verloopt beter als de vluchtelingen geassocieerd worden met een toegevoegde waarde in plaats van met een probleem. De insteek is een langdurige relatie tussen alle betrokkenen. Met als doel om blijvend te leren van de samenleving en de sociale interactie met nieuwkomers.

 

****************************************************************************************************

Jonge professionals bedenken oplossing voor huisvesting asielzoekers

floris-alkemade-en-studententeam-werkplaats-dg-14-juli-2016| Onze samenleving worstelt met de opvang en huisvesting van asielzoekers. Alleen al voor Brabant gaat het om 14.000 vluchtelingen in 2016. Aanleiding voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Rijksbouwmeester Floris Alkemade om in januari 2016 een prijsvraag uit te schrijven onder de titel ‘A Home away from Home’. Vanuit Werkplaats De Gruyter namen 7 jonge professionals met een multidisciplinaire en -culturele achtergrond deel aan de prijsvraag. Klik hier voor het volledige concept

Ontwerp nieuwe huisvestingsoplossingen voor asielzoekers. Met deze open oproep daagden het COA en de Rijksbouwmeester professionele ontwerpers én studenten uit. Het doel: innovatieve oplossingen creëren voor tijdelijke huisvesting onder de noemer ‘A Home away from Home’. Daarnaast wilden de uitschrijvers met de prijsvraag een impuls geven aan de vernieuwing van de markt van flexibele huisvesting. (Lees verder onder het filmpje)

Floris Alkemade, Rijksbouwmeester:
‘Het mixen van verschillende bewonersgroepen; ik denk dat dat heel interessant is.’

‘Out of the box’representatieve-afbeelding-shell-to-shall
Hoewel in de prijsvraag de nadruk werd gelegd op vastgoed, nieuwe bouwmaterialen en technologieën, maakte het team van Werkplaats De Gruyter de keuze om ‘out of the box’ te denken. Gekozen werd om de nadruk te leggen op de sociale aspecten van de vluchtelingenproblematiek. Die gaat enerzijds over mensen met een traumatische achtergrond die geïntegreerd moeten worden in de Brabantse samenleving. En anderzijds over mensen die met deze vluchtelingen te maken krijgen in hun directe leefomgeving. De uitdaging voor het werkplaatsteam was om op zoek te gaan naar win-winoplossingen.

‘Shell to Share’
De inzending onder de naam ‘Shell to Share’ haalde de 2e ronde niet. Onder aanmoediging van de provincie Noord-Brabant is het concept toch verder uitgewerkt en vertaald in een ruimtelijk ontwerp. Deze uitwerking is positief ontvangen. Onder meer omdat die naadloos aansluit op de ideeën van de ‘Brabantse Aanpak Vluchtelingen’.

Erik van Merrienboer, gedeputeerde:
‘Het  is de kunst van het samenleven. Het geeft inspiratie om het vraagstuk een beetje te kantelen.’

Voor het ontwerp bedacht het werkplaatsteam 3 scenario’s:
1. Een braakliggend terrein nabij een gezinsrijke buurt. Zo’n terrein biedt een uitstekende kans om vanaf het begin een nieuwe gemeenschap op te bouwen.

2. Een oud schoolgebouw in een buurt met veel ouderen. Het gebouw kan omgeturnd worden in een gebouw met flexibele wooneenheden voor asielzoekers.

3. Een verzorgingshuis in een buurt met veel jonge mensen. De nieuwe bestemming van zo’n gebouw kan aan studenten kamers bieden en aan asielzoekers woonruimte.

2016-09-19-brabanders-en-asielzoekersMultidisciplinaire aanpak
De leidraad voor het werkproces van het team was de werkwijze van Werkplaats De Gruyter. Die leidt tot integrale, duurzame gebiedsontwikkeling met inbreng van een verscheidenheid aan disciplines en vakgebieden. Een multidisciplinaire aanpak dus. Het uitgangspunt: zorg dat iedereen vanaf het allereerste begin deelneemt. Met andere woorden: betrek de lokale gemeenschap intensief bij het proces. Het advies van het team:
Ÿ- Inventariseer lokale kwesties waarmee een gemeenschap worstelt, wanneer je een besluit neemt om ergens een tijdelijke of blijvende huisvesting te ontwikkelen.
Ÿ- Kies de locatie op basis van de bestaande bebouwing en de waarden en mogelijkheden van de directe omgeving.
Ÿ- Maak gebruik van de talenten van mensen; verspil die niet.

Zo creëer je een open, levendige, productieve en circulaire gemeenschap die rekening houdt met behoeften en obstakels door het toevoegen van waarde aan alle betrokkenen.

 

Zo denken zij erover:

Carly Jansen, directeur Ruimte provincie Noord-Brabant:
“Het is dé grote uitdaging voor Brabant om de bedreigingen om te zetten in kansen. En die zijn er volop. Voorwaarde is wel dat we ‘integraal en inclusief’ naar het onderwerp kijken.”

Jos van der Knaap, gemeente Nuenen:
“De problematiek laat eigenlijk zien dat je zo’n asielzoekerscentrum niet in ‘the middle of nowhere’ moet plaatsen. En dat je er geen hek omheen moet zetten.”

Sonja Wagemans, gemeente Veldhoven:
“Het gaat er vooral om wat een asielzoekerscentrum kan betekenen voor een wijk. Straks krijg je wijken die er om vragen.”

Mario Lingga Wisnugraha, Team The New Brabanders:
“I prefer to address the refugees as people who migrate. Why do we look from the differences and not from the similarities?”

 

Meet the team